Press releases

Kallelse till årsstämma i TargetEveryone AB

2019-04-11T21:33:00Z

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2019,

dels anmäla sig samt antal biträden som avser att deltaga i årsstämman till bolaget senast den 9 maj 2019 via post till TargetEveryone AB (publ), Kungsgatan 60, 111 29 Stockholm, eller via e-post till info@targeteveryone.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 maj 2019, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Föredragning av verkställande direktör, Torkel Johannessen.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:

9 a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

9 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.

13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

15. Beslut om minskningen av aktiekapitalet utan indragning av aktier

16. Beslut om företrädesemission av aktier

17. Beslut om teckningsoptioner riktad till anställda och andra nyckelpersoner

18. Beslut om teckningsoptioner riktad till vissa styrelseledamöter

19. Beslut om genomförande av fondemission

20. Beslut om minskningen av aktiekapitalet utan indragning av aktier

21. Beslut om emissionsbemyndigande

22. Stämmans avslutande.

BESLUTFORSLAG

Resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade resultat, -45 352 tkr, balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna, val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)

Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.

Riktlinjer för tillsättande av valberedning (punkt 13)

Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.

Ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för Bolagets aktiekapital ska vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag och att sistnämnda beslut registreras vid Bolagsverket. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Minskning av aktiekapitalet (punkt 15)

A. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 54 188 407 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 32 513 044,20 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

4. Minskningen ska användas för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den företrädesemission av aktier som föreslås enligt punkt 16 i dagordningen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 21 675 362,80 kr (före emissionen) envar aktie med ett kvotvärde om 0,40 kronor. Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 16 i dagordningen och fondemissionen enligt punkt 19 i dagordningen, innebärande en ökning av aktiekapitalet med ett belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att aktiekapitalet minskar.

Styrelsens redogörelse i enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med 32 513 044,20 kronor. Nyemissionen enligt punkt 16 i dagordningen och fondemissionen enligt punkt 19 i dagordningen medför att aktiekapitalet ökar med ett belopp minst motsvarande minskningsbeloppet. Genom att samtidigt med minskningen genomföra en ny- och fondemission som ökar aktiekapitalet med lägsta samma belopp som minskningsbeloppet, får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan att tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Företrädesemission av aktier (punkt 16)

1. Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ökas med upp till 43 350 725,60 kronor genom att utge högst 108 376 814 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 40 öre.

2. De nya aktierna emitteras till en kurs av 40 öre kronor per aktie.

3. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid för varje på avstämningsdagen innehavd aktie enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av två (2) ny aktier.

4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

4 a. I första i hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4 b. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i mån detta inte kan ske, genom lottning.

4 c. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

5. Avstämningsdag för rätt att delta i emission ska vara den 22 maj 2019.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 24 maj 2019 till och med den 10 juni 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 24 maj 2019 till och med den 10 juni 2019. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Det antecknas att styrelsen äger rätt att medge kvittning i enlighet med aktiebolagslagen 13 kap 41 §. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

7. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

8. Bolagets styrelseordförande, eller den han därtill utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Teckningsoptioner riktade till anställda och andra nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 12 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 12 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma TargetEveryone Sweden AB, org. nr 556894-8094 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget och andra personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, dock ej styrelseledamöter, att förvärva teckningsoptionerna enligt nedanstående tabell. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 december 2019 till och med den 31 december 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i TargetEveryone AB, org. nr 556526-6748 till en teckningskurs uppgående till 1,50 kr per tecknad aktie.

Kategori och antal                                                                           Minsta teckning och tilldelning         Max teckning och tilldelning

Verkställande direktör, 1 person                                                                                     3 000 000                                     3 000 000

Övrig koncernledning och nyckelmedarbetare, högst 5 personer                                     500 000                                     1 500 000

Övriga anställda, högst 10 personer                                                                                   50 000                                        250 000

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och andra nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern och andra personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den förvärvsberättigade vid tidpunkten för förvärvet är anställd i bolaget eller har konsultuppdrag för bolaget, och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med bolaget.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 18 juni 2019 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 50 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 50 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller konsulter eller teckningsoptioner som återköpts från anställda eller konsulter. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 4 800 000 kronor genom utgivande av högst 12 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Teckningsoptioner riktade till vissa styrelseledamöter (punkt 18)

Större aktieägare ("Förslagsställarna") föreslår att bolaget ska emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner, varav 1 500 000 ska kunna överlåtas till styrelsens ordförande och 750 000 ska kunna överlåtas till var och en av de två övriga styrelseledamöterna.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma TargetEveryone Sweden AB, org. nr 556894-8094 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda Bolagets styrelseledamöter, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 december 2019 till och med den 31 december 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i TargetEveryone AB, org. nr 556526-6748 till en teckningskurs uppgående till 1,50 kr per tecknad aktie.

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer Förslagsställarna att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.

Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2019 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman 2020 ("Styrelseledamöterna"). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med Bolaget.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 18 juni 2019 och uppgå till det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds envar styrelseledamot. Tilldelning ska ske i enlighet med anmälan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till Styrelseledamöterna eller teckningsoptioner som återköpts från Styrelseledamöterna. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Förslagsställarna föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 200 000 kronor genom utgivande av högst 3 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Fondemission (punkt 19)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av Bolagets aktiekapital med 25 000 000 kronor genom ianspråktagande av Bolagets fria kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Beslutet är villkorat av att stämman också fattar beslut i enlighet med punkterna 15 och 16 på dagordningen.

Minskning av aktiekapitalet (punkt 20)

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om minskningen av Bolagets aktiekapital. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets slutliga ökning enligt beslutet om nyemission med hänsyn till anslutningsgrad, dock högst 25 000 000 kronor. Minskningsbeloppet ska användas till avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.

Beslutet är villkorat av att stämman beslut enligt punkterna 15, 16 och 19 ovan.

Styrelsens redogörelse i enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket

Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 15, beslutet om nyemissionen enligt punkten 16 och beslutet om fondemission enligt punkten 19 sammantaget inte ska medföra att Bolagets aktiekapital eller bundna kapital ändras. Bolaget får alltså verkställa minskningsbeslutet utan Bolagsverkets tillstånd.

Emissionsbemyndigande (punkt 21)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 12 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 6,8 %, i det fall styrelsens förslag till beslut om företrädesemission enligt punkten 16 till fullo har genomförts.

ÖVRIGT

För giltigt beslut enligt punkterna 14, 15, 16, 19, 20 och 21 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkterna 17 och 18 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier som är företrädda vid stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 60, Stockholm och på hemsidan, www.targeteveryone.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 60, Stockholm och på hemsidan, www.targeteveryone.com, och översänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2018

TargetEveryone AB (publ)

Styrelsen


For further information contact:
 

Fredric Forsman
Chairman of the Borad
+46 73-978 78 44 
fredric@targeteveryone.com

Certified Adviser: 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) 
Box 55 691 102 15 Stockholm 
Telefon: +46 8 503 015 50 
ca@mangold.se 
www.mangold.se